Nariadenia a smernice

Riadime sa týmito smernicami

Smernice, zákony a nariadenia,

ktorými sa riadime a dodržiavame.

Jedná sa hlavne o najprísnejšie nemecké predpisy.

VDI 6022

Hovorí o minimálnej periodicite kontroly a čistení RLT.

VDI 2263

Hovorí o rizikách explózie v danom prostredí.

VDMA 24186

Hovorí o údržbe technických zariadení, celá smernica obsahuje 8 častí.

ATEX 100

Riadime sa smernicou ATEX 100, platnou od 20.4.2016.

Smernica 2014/34/EÚ

Riadime sa smernicou 2014/34/EÚ, platnou od 26.2.2014.

Nariadenie vlády č. 393/2006 Z.z.

Riadime sa nariadením vlády č. 393/2006 Z.z., platným od 10.6.2006.